Schriftelijke vragen inzake stichting Argus

Geacht College,

Stichting Argus is een buurtplatform met diverse manieren van werken die voor sommige burgers niet altijd als aangenaam worden ervaren. Nemen deze bestuursleden hun taak van “bestuurder” iets te letterlijk op? De laatste tijd is deze stichting en met name het bestuur dan ook meerdere keren negatief verschenen in de media.
De laatste keer op 5 oktober 2018 in Dagblad de Limburger.
Het buurtplatform zou moeten verbinden, maar het zorgt juist volgens de media voor grote verdeeldheid in het Statenkwartier. Hier wordt geld over de balk gesmeten dat door de gemeente eigenlijk aan andere besteedbare doelen kan worden gegeven.
Wij als PVV fractie maken ons dan ook zorgen over de gelden die namens de burgers van Maastricht aan deze stichting ter beschikking worden gesteld voor hun praktijken en wij hebben hier dan ook een aantal vragen over.

1 Bent u als college van B en W op de hoogte over de negatieve geluiden vanuit de pers, alsmede vanuit de bevolking van Maastricht over deze stichting?

2 Stichting Argus ontvangt van de gemeente jaarlijks een subsidie. Is het college van Burgemeester en Wethouders hiervan op de hoogte?

A Indien ja, waar is c.q. staat dit geregistreerd en om welk bedrag gaat het? Zijn deze subsidies gemeentelijk of ook provinciaal?
B Indien Nee, waarom bent u hier niet van op de hoogte?

3 Worden deze subsidies verantwoord door de stichting?

A Zo nee, waarom niet?
B Zo ja, kunnen wij deze verantwoording inzien vanaf de oprichting van de stichting?

4 Kunt u als uitvoerend college ons garanderen dat er geen publieke gelden worden gebruikt voor het voeren van juridische processen die worden aangespannen door het bestuur van stichting Argus?

A Zo nee, is het mogelijk volgende subsidies te bevriezen tot er duidelijkheid is in deze?
B Zo ja, waar kunnen wij dit inzien?

5 Kunt u als college een onafhankelijke derde inschakelen voor het auditen van deze stichting?

A Zo ja, kunt u ons dan op de hoogte houden van de voortgang van deze audit?
B Zo nee, waarom niet? (ze krijgen gemeentelijk geld)

6 Als deze audit negatief uitpakt voor de stichting bent u dan bereid de subsidie volledig te stoppen?

A Zo nee, waarom niet?

 

Namens de PVV Maastricht
Rene Betsch