Schriftelijke vragen inzake brief Supportersoverleg MVV

Geacht college,

Op zondag 18 november 2018 is de voetbalwedstrijd MVV-Roda JC gespeeld in Maastricht. Naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen voorafgaand en na afloop van deze wedstrijd heeft de gemeenteraad een brief en een feitenrelaas ontvangen van het Supportersoverleg van MVV. In deze documenten wordt een beeld geschetst van de belevenissen van de supporters ten aanzien van het optreden van de politie. De PvdA Maastricht, PVM en PVV schrikken van deze brief en de getuigenissen zoals die zijn opgetekend en willen dan ook de volgende vragen aan u voorleggen:

1. Is het College op de hoogte van de gebeurtenissen die zich voorafgaand en na afloop van deze voetbalwedstrijd, zoals beschreven in de genoemde documenten, hebben afgespeeld in Maastricht? Hoe beoordeelt het College de beschreven gebeurtenissen?

2. In de brief wordt gesteld dat de Supporter Liaison Officer (SLO) en de vertegenwoordiger van het Supportersoverleg, in tegenstelling tot de gebruikelijke gang van zaken, niet zijn uitgenodigd voor de eerste drie veiligheidsoverleggen ter voorbereiding op deze wedstrijd. Wat is de reden geweest om deze mensen, anders dan gebruikelijk, niet aan te laten schuiven bij dit vooroverleg? Deelt het College de mening dat het goed is om de genoemde personen in het vervolg wel uit te nodigen voor de veiligheidsoverleggen?

3. Wat is de reden geweest om sfeerattributen zoals vlaggen en dergelijke te verbieden voor deze wedstrijd? Klopt het dat hiermee is afgeweken van de voorschriften van de KNVB, en zo ja waarom is hiervoor gekozen?

4. Wie heeft de genoemde veiligheidsmaatregelen afgekondigd en hoe verhoudt dit zich tot de normale gang van zaken? Wat is hierin de rol geweest van de burgemeester en is er verschil met hoe dit proces normaal verloopt of hoe dit in andere gemeenten gaat? Zo ja, waarom is er op deze wijze gehandeld?

5. In de brief wordt gesteld dat de ‘overige leden’ van het veiligheidsoverleg zich overruled voelden. Is het College op de hoogte van deze gevoelens bij deelnemers aan het veiligheidsoverleg? Was het College op de hoogte van de, van elkaar afwijkende, adviezen van de verschillende deelnemers aan het veiligheidsoverleg? Waarom heeft de gemeente gemeend toch over te moeten gaan tot de gekozen aanpak? In hoeverre is er met de gekozen aanpak afgeweken van de normalisatielijn?

6. In de brief wordt gesteld dat de supporters zowel voorafgaand als na afloop van de wedstrijd zijn opgedreven door de politie, dit terwijl de supporters zich niet in de buurt van de bezoekende supporters bevonden of optrekkende bewegingen in de richting van de bezoekers maakten. Hierbij is er fors geweld gebruikt door de politie, met de nodige verwondingen bij supporters tot gevolg. Hoe beoordeelt het College deze gang van zaken? Waarom is ervoor gekozen om de supporters op deze wijze op te drijven en geweld toe te passen terwijl de supporters zich niet in de buurt bevonden van de bezoekende supporters of aanstalten maakten om in die richting te gaan?

7. Deelt het College de mening dat alles in het werk gesteld moet worden om een herhaling van deze gebeurtenissen in het vervolg te voorkomen? Zo ja, hoe denkt het College dit te bewerkstelligen? Is het College bereid om het gesprek aan te gaan met de vertegenwoordigers van het Supportersoverleg om gezamenlijk toe te werken naar dit doel?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de PvdA Maastricht, PVM, PVV

Anita van Ham Jo Smeets Dennis Geurts