Schriftelijke vragen inzake Europese verkiezingen

Geacht college,

Een burger van Maastricht met de Belgische nationaliteit kreeg de afgelopen week een brief van de gemeente in zijn brievenbus. Het is een Model Y 32. Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland.
Maar wat schetste zijn verbazing, de brief was in het Engels. De burger in kwestie is drietalig opgeleid, waaronder in het Nederlands. Engels is echter niet een van de officiële talen in zijn vaderland!! Hij is de Engelse taal niet machtig. En dit alles terwijl de verklaring nergens in het Engels te vinden is op de website van de overheid, maar wel in het Nederlands. Zie bijlagen.

Wij als fractie PVV Maastricht hebben hier toch wel enkele vragen over.

1. Bent u het met ons eens dat de geboden service alles in het Engels te moeten willen doen voor expats is doorgeschoten als men formulieren gaat versturen aan inwoners van Maastricht in een taal die zei niet machtig zijn, maar wel gewoon Nederlands kunnen lezen, enkel omdat de inwoners uit andere Europese landen komen? Zo ja kunt u dat corrigeren. Zo nee waarom niet?

2. Bent u ervan op de hoogte dat het enige Europese land waar Engels gesproken wordt er voor gekozen heeft de Europese gemeenschap te willen verlaten? Zo ja waarom dan vasthouden aan het Engels? Zo nee waarom niet?

3. Bent u bereid deze formulieren te laten vertalen in de overgebleven Europese talen? Zo ja kunt u dat nog voor de komende verkiezingen doen? Zo nee waarom niet?

4. Waarom worden burgers die in Nederland woonachtig zijn en geacht worden te integreren in onze cultuur en doen en laten, en van wie kan worden verwacht dat zij Nederlands kunnen spreken en lezen, niet in aangeschreven in het Nederlands?

5. Waarom wordt er dan toch gekozen om alle personen met een andere nationaliteit aan te schrijven in het Engels?

Rene Betsch
Namens de fractie PVV Maastricht


Link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0034180/2018-12-19