Schriftelijke vragen m.b.t. instorting walmuur

Geacht college,

Op deze zonnige zondagmorgen bereikt mij het verschrikkelijke nieuws dat een gedeelte van de onlangs gerestaureerde historisch significante omwalling van Maastricht is ingestort.
Aangezien het hier om een gedeelte gaat wat met veel geld van de gemeente is restaureert heeft de PVV fractie hier een paar vragen over.

1) Heeft u als college meegekregen dat er een gedeelte van de omwalling aan rondeel “De 5 koppen is ingestort?

2) Is het college zich er van bewust dat dit deel nog onlangs is gerestaureerd en dat deze restauratie verwering moest voorkomen?

3) Door wie is de restauratie uitgevoerd?

4) Wie was de hoofdopdrachtgever?

5) Gaat het college onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren? Zo ja, door wie? Zo nee, waarom niet?

6) Op beelden die ter plaatse zijn gemaakt is duidelijk te zien dat erosie door de afgelopen hevige regenval een oorzaak kan zijn. Krijgt dit ook de meeste aandacht in het onderzoek? Zo nee, waarom niet?

7) Als blijkt uit onderzoek dat er fouten zijn gemaakt in de uitvoering van de restauratie en heraanleg van de wandelpaden bovenop de walmuur, is het college dan bereid de schade te verhalen aan de uitvoerder van de restauratie? Zo nee, waarom niet?

8) Als blijkt uit onderzoek dat de opdrachtgever van de restauratie verantwoordelijk is voor het instorten van de historische walmuur is deze dan bereid om deze ook op zich te nemen? Zo nee, waarom niet?

9) Is het college hoe dan ook bereid om een onderzoek naar de toedracht van het instorten in te stellen en hier de raad van op de hoogte die stellen? Zo nee, waarom niet?

Gezien de actualiteit van het gebeuren willen wij deze vragen zo snel als mogelijk beantwoord hebben. De gebruikelijke termijn en al zeker een verdaging op deze vragen zijn dan ook niet wenselijk.


Namens de PVV Maastricht,
Rene Betsch