vervolgvragen aangaande de versterkingsgelden voor de aanpak van radicalisering in Maastricht

Geacht college,

Dank voor uw antwoord op de door ons gestelde vragen m.b.t. de versterkingsgelden. De PVV is echter niet geheel tevreden met uw antwoorden omdat wij o.a. verschillen zien in de doelstelling van de versterkingsgelden en de veronderstelde besteding door o.a. de gemeente Maastricht.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

1. Hoe zag de aanvraag voor de versterkingsgelden eruit. Kunt u die ons in zijn geheel doen toekomen of in zijn geheel publiceren?

2. U spreekt over de aanpak van polarisatie. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de versterkingsgelden daar niet voor bedoeld. Die zijn bedoeld om de aanpak van jihadistische radicalisering aan te pakken. Waarom gebruikt u dit geld voor andere doeleinden?

3. Heeft u een plan hoe u die polarisatie wilt aanpakken? Wie polariseren er volgens u? Over welke vorm van uitvergroting van tegenstellingen heeft u het dan? Kunt u eens 3 voorbeelden noemen?

4. Hoe ziet de u samenwerking met de regiogemeenten Venlo, Weert, Roermond, Sittard-Geleen en Heerlen? Heeft u daar een uitgewerkt plan voor?

5. Wat zijn de resultaten van eerdere aanvragen van versterkingsgelden voor de aanpak van radicalisering? Worden trainingen gemonitord en kunnen wij de resultaten daarvan ergens terugvinden?

6. Uit uw antwoord blijkt dat u geen reden ziet om preventieve en repressieve stappen te ondernemen tegen de Turkse Tevhid moskee en de Marokkaanse El Fath moskee. Vindt u het geen risico met zich meedragen dat de Syrische moordenaar Osama I. zijn heil zocht in deze beide moskeeën voordat en nadat hij 2 mensen had vermoord en 2 personen had verwond? Zo ja, wat doet u daar aan? Zo nee, waarom niet?

7. Vindt u het geen risico met zich meedragen dat het bestuur van de Marrokkaanse moskee zelf de politie heeft gebeld omdat zij vreesden dat de Marokkaanse El Fath moskee door een coup overgenomen zou worden door geradicaliseerde salafistische jongeren? Zo ja, wat doet u daarmee? Zo nee, waarom niet?

8. Vindt u het niet verontrustend dat binnen de Marokkaanse gemeenschap zelf ook gevreesd wordt voor een salafistische machtsovername? De AIVD heeft geconstateerd dat dit ook in de rest van Nederland aan het toenemen is. Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat doet u daarmee?

8. Is het misschien in het kader van de visie ‘Maastricht Verdraagstad’ dat er zo passief of niet wordt gereageerd door het college van B&W op de dreiging vanuit de terroristische hoek in Maastricht?

9. U spreekt over het zo ver als mogelijk monitoren van de stichting As-Soennah. Is het u bekend dat de terrorist en massamoordenaar Sultan Berzel daar koranlessen heeft gevolgd en gegeven voorafgaand aan zijn moordaanslag? Dat Sultan Berzel in zeer korte tijd radicaliseerde binnen de muren van de stichting As-Sunnah? Zo nee, waarom bent u daarvan niet op de hoogte? Zo ja, hoe monitort u daar dan nu intern de activiteiten van de stichting As-Sunnah om te voorkomen dat er opnieuw personen worden opgeleid tot terrorist en massamoordenaar?

10. Is het u bekend dat o.a. de aanhangers van stichting As-Sunnah streven naar een sharia wetgeving in Maastricht? Zo nee, waarom weet u dat niet? Zo ja, wat doet u daar actief tegen?

11. Bent u bereid panden in Maastricht, zoals moskeeën, te sluiten als blijkt dat daar terroristische activiteiten worden gepland of opgeroepen wordt tot andere vormen van ernstig ontwrichtend geweld tegen de Nederlandse samenleving? Zo ja, hoe wilt u dat doen? Zo nee, waarom laat u toe dat er in Maastricht terroristische activiteiten worden ontplooid die ontwrichtend zijn voor de Nederlandse samenleving?


In afwachting van uw antwoord,

Dennis Geurts Namens de fractie PVV Maastricht