Vervolg vragen milieuperrons

Geacht college,

Laat mij beginnen met u te bedanken voor het beantwoorden van mijn vragen maar het lijkt mij dat art. 47 vragen er niet voor zijn om de persoonlijke zorgen van de vragensteller weg te nemen, maar de vragen van bevolking via hun vertegenwoordiger aan te horen en de bevolking via hun vertegenwoordiger te informeren. Ik vind dat de manier waarop nu is geantwoord ver van die bedoeling af staat. Verder vind ik het in twijfel trekken van de melding van de zwarte rat even verwerpelijk als het negeren van een landelijke organisatie, het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), die u al eerder op de opmars van de zwarte rat wees.

Maar dan nog zijn er nog enkele vragen gerezen door de beantwoording van onze vragen over de milieuperrons die ik en mijn fractie beantwoord willen zien.

Vraag 1: In uw ongebruikelijke inleiding schrijft u dat ratten vroeger met gif werden gedood en dat dit inmiddels verboden is. Uw schrijft dat u hier nu klemmen voor gebruikt. Ik neem aan dat dit de zwarte dozen zijn die inmiddels op diverse milieuperrons zijn waargenomen. Hoe vaak worden deze gecontroleerd en of vervangen? En staat het plaatsen van deze klemmen/ dozen in verhouding tot de vermenigvuldigingscapaciteit van de rattenpopulatie?

Vraag 2: Bent u het met onze fractie eens dat als er jaarlijks 750 ton huishoudelijk afval gewoon maar op straat wordt gekieperd wij in onze samenleving een flink moreel probleem hebben?

Vraag 3: U schrijft in uw beantwoording over handhaving dat er steekproefsgewijs wordt gecontroleerd en dat er via het posten van handhavers personen op heterdaad worden aangesproken. Ja, het klopt inderdaad dat er regelmatig gehandhaafd wordt. Tot 17.00 uur. Om 18.00 uur is er een piekmoment van afval weggooien, want mensen weten dat de toezicht weg is. Bent u het dan ook met ons eens dat dit beter geregeld moet worden door bijvoorbeeld geen vaste tijden van handhaven meer aan te houden?

Vraag 4: Bent u het met ons eens dat het tegengaan van illegaal afval dumpen waar dan ook in de stad een probleem is dat veroorzaakt wordt door gebrek aan sociale cohesie, en dat de gemeente actief mee moet gaan werken aan een mentaliteitsverandering van haar bewoners, en de “zolang als ik er maar vanaf ben” houding moet veranderen?

Vraag 5: Bent u bereid om te onderzoeken of handhaving met cameratoezicht op alle milieuperrons het illegaal dumpen kan verminderen?

Vraag 6: Bent u bereid struikgewas aanwezig in de buurt van de milieuperrons te verwijderen en te verharden zodat er zich daar geen ratten populaties meer kunnen vestigen?Ter illustratie onderstaand nog enkele foto’s gemaakt in week 14 op de perrons aan de Kasteelhartelsteinstraat en het Volksplein.

Met vriendelijke groet,

René Betsch,
Fractievoorzitter PVV

 

 

Deze foto laat een verzakking zien van een papierbak.