Schriftelijke vragen m.b.t subsidieverstrekkingen aan Argus

Geacht college,

De beantwoording van de PVV vragen over de toegekende subsidies aan Argus heeft wederom nieuwe vragen opgeroepen.

Alhoewel u zelf aangeeft dat er veel negatieve geluiden in de buurt leven m.b.t. Argus, blijft u tóch onverkort buurtsubsidies toekennen. Er is weinig draagvlak in de buurt; de wijze waarop Argus in de buurt opereert roept veel weerstand op. Argus voert veel procedures tegen de gemeente, waarschijnlijk betaald uit de binnengehaalde subsidies, hetgeen verboden is, maar niet te controleren is.

Argus speurt subsidies op, als een everzwijn in het bos speurt naar truffels en komt daar goed mee weg bij de gemeente. De gemeente voert op dit ogenblik een incasso uit tegen Argus en Argus weigert ook de provinciale subsidie van € 30.950 terug te betalen, ondanks het feit dat de gemeente daardoor in de problemen is geraakt maar de volgende subsidieaanvraag al weer klaarligt. En Argus stuurt regelmatig brieven waar de raad en college allerlei verwensingen naar het hoofd gesmeten krijgt, maar dit terzijde.

Er is ook een rekenkamerrapport n.a.v. Argus opgesteld waarin werd geconstateerd dat Argus ca €30.000 niet kon verantwoorden. Onlangs heeft Argus weer voor een accountantsverklaring met beperking gezorgd omdat ze geen facturen heeft, dus de subsidieambtenaren leren ook helemaal niets van dit perpetuum mobile. De Rekenkamer vermeldde destijds over het controleren door de subsidieambtenaren: “In de dossiers is totaal geen beoordeling van de gemeente van de aanvragen aangetroffen maar steeds zijn de aanvragen conform via een beschikking toegekend”.  Destijds heeft zelfs een controle door de raad plaatsgevonden naar de ca €30.000 die Argus niet kon verantwoorden, waarbij het hoog aantal aangetroffen p.m. posten van duizenden euro’s opvallend was. De indruk bestaat ook dat eenmaal de (basis) buurtsubsidie of een tender is aangevraagd, de weg helemaal openligt.  

Ondanks bovenstaande ervaringen zijn er tot nu toe weinig verbetervoorstellen gekomen vanuit de subsidieambtenaren en het college om de regels te verbeteren om subsidie uitgaven te controleren en in te spelen op onwenselijke situaties. Het is echter hoogtijd is dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en het subsidiereglement aanpassen. We blijven van het ene incident in het andere rollen. Nu weer €30.950 provinciale subsidie die niet verantwoord kan worden.

Wat betreft subsidies in het algemeen, hebben we overigens nog andere subsidie-controle vragen gesteld over de verantwoording van subsidieverstrekkingen boven de €50.000, waaruit zal blijken dat de controle door subsidieambtenaren in sommige gevallen nauwelijks plaatsvindt en er zelfs niet wordt voldaan aan de huidige subsidie- en wettelijke regels, terwijl het om veel belastinggeld gaat. We vinden dat er erg laconiek met de verantwoording van subsidiegelden en de controle daarop wordt omgegaan. Dus het subsidiereglement dient aangepast te worden.

Vraag 1 

Waarom krijgt Argus nog steeds buurtsubsidie en tenders voor in de buurt, terwijl steeds meer signalen vanuit de buurt komen dat Argus niet goed ligt in de buurt en de buurt niet echt zit te wachten op hun initiatieven? Moet er niet voorkomen worden dat de gemeente hobby’s van een stichting is aan het subsidiëren en hoe toetst u dat?

 

Vraag 2 

Voldoet Argus aan de criteria voor een bestuur om voor subsidie in aanmerking te komen? Hoe heeft u dat gecontroleerd, heeft u een gesprek met alle bestuursleden gehad? Indien ze niet voldoen aan de regels, welke consequenties heeft dat dan?

 

Vraag 3a.  

Er zijn gevallen waarin iets wordt georganiseerd met een hoge subsidie waar mensen nauwelijks in geïnteresseerd zijn. Hoe controleert de gemeente of een aanvraag van een tender buurtnetwerk daadwerkelijk meerwaarde heeft voor de buurt of een doelgroep, of de buurt op zo’n initiatief zit te wachten en het gesubsidieerde initiatief in de buurt beklijft, of is het voldoende om, een naar de subsidievoorwaarde of tender toegeschreven verhaal, in te dienen? Want die indruk wekt u wel.  

Vraag 3b

Controleert u na afloop van het initiatief ook, of het initiatief het geld waard was en hoe Doet u dat dan? Bestaan daar verslagen van?

 

Vraag 4. 

Argus haalt veel subsidies binnen bij de gemeente Maastricht en via de gemeente, waarover geen verantwoording afgelegd hoeft te worden vanwege het laconieke subsidiebeleid van de gemeente Maastricht. Facturen/jaarverslagen/accountantsverklaringen hoeven pas te worden overlegd vanaf €50.000. Aangezien de bedragen van de toegekende subsidies aan een stichting/organisatie niet worden opgeteld, kan er voor een ton en meer aan subsidies binnen gehaald worden zonder enige controle via facturen. En als er weinig controle is kan dat een aardig lucratieve business zijn.

 1. Is het bovenstaande reden voor aanpassing van het reglement?
 2. We horen vaak dat er organisaties/ buurtnetwerken hun subsidie juist wél financieel willen verantwoorden en dus facturen overleggen aan de gemeente, ook al is dat nu niet geregeld. Vindt u dat een goede instelling en is het wenselijk om de subsidieregels daarop aan te passen?
 3. Wat is de hoogte van het totaalbedrag dat Argus de afgelopen 8 jaar heeft binnengehaald? (Alle gemeentelijke tenders, subsidies en subsidies die van andere organisaties afkomstig, door de gemeente zijn doorgesluisd.
 4. Vindt u dat een goede gang van zaken dat er geen facturen en jaarverslagen worden overlegd indien door cumulatie het bedrag boven de €50.000 uitkomt?
 5. Heeft u zicht op overlapping van doelen bij aangevraagde subsidies en heeft die overlapping invloed op de toekenning van subsidies? Indien er geen inzicht is dan kan toch een “dubbele” subsidie worden uitgekeerd? Is het wenselijk het reglement daarop aan te passen?

Vraag 5

Als de PVV vraagt welke subsidies zijn binnengehaald, waarom wordt de tender van ca €30.000 dan niet vermeld? 

 1. Waarom geen complete informatie aan de raad verschaffen?
 2. Waar is het geld van de tender aan uitgegeven?
 3. Welke onderdelen behelst een financieel verslag en verlangt u meer dan het krijgen van een globaal inzicht, hoe dan?
 4. is het wenselijk om de andere subsidies die elders zijn aangevraagd, verplicht te melden, om dubbele subsidiëring van doelen te voorkomen en belastinggeld uit te sparen? Is dat een reden om het reglement aan te passen?

 

Vraag 6

De Provinciale subsidie

Uit de beantwoording van de PVV vragen blijkt dat u een deel van een hoge provinciale subsidie aan Argus heeft gegeven. We vragen ons af waarom u Argus tipt/naar voren schuift als er subsidies zijn binnen te halen.  U heeft ervoor gezorgd dat Argus nog eens €30.950 uitgekeerd kreeg voor een provinciaal project waarbij u Argus een buurtbemiddelende toebedeelde, terwijl ze daar als buurtnetwerk al gemeentelijke subsidie voor krijgen, althans verondersteld worden daar een rol in te spelen. Bovendien moet die provinciale subsidie terug betaald worden omdat Argus wederom geen facturen kan overleggen. 

 1. Heeft de gemeente die subsidie (€ 178.707) voor Lux ad Mosam aangevraagd bij de provincie?
 2. Heeft de gemeente aan de provincie subsidie gevraagd voor bemiddeling tussen de studentenvereniging en de buurt/buurtactiviteiten?
 3. Welke buurtactiviteiten heeft Argus eigenlijk voor dat hoge bedrag georganiseerd en welke bewijzen heeft u hiervan, kunnen we die inzien?
 4. Heeft de gemeente Argus getipt/naar voren geschoven voor die subsidie bij de provincie (we nemen aan dat de provincie niet op de hoogte is van het bestaan van een tweemans-stichting) en heeft de gemeente het bedrag van € 30.950 voor “bemiddeling” zelf bepaald? Indien ja, waarom zo’n torenhoog bedrag?
 5. Had u ook een andere organisatie kunnen inzetten hiervoor?
 6. We willen graag de subsidievoorwaarden van de provincie inzien m.b.t. dit project.
 7. Heeft u de provincie van tevoren op de hoogte gebracht dat Argus geen facturen overlegt m.b.t. besteding van subsidiegelden en dus een risico vormt?
 8. We vragen ons af toen u Argus ermee confronteerde dat de provincie facturen van Argus verlangt en als ze die weigert te overleggen, dat de gemeente dan in de problemen raakt, of ze toen niet toch bereidwillig waren om de facturen te geven? Wat was hun reactie?
 9. Als Argus weigerachtig was de facturen te overleggen dan is het hoogst aannemelijk dat het geld slechts gedeeltelijk is besteed aan het project en dat is een slechte zaak. Daarbij wordt het imago van de gemeente aantast door te kijk te staan als laconieke subsidieverstrekker. Vindt u de opstelling van Argus de juiste?
 10. €30.950 is een heel hoog bedrag voor buurtbemiddeling. Wat heeft Argus precies met dat geld gedaan en welke activiteiten hebben plaatsgevonden en wat hebben die gekost? Vond u het verantwoord om zo’n hoog bedrag daarvoor toe te kennen?
 11. We hebben een brief gelezen die echter de indruk wekt dat de gemeente de buurtbemiddeling zelf heeft geregeld. Wat heeft de gemeente allemaal gedaan?
 12. Waarom wordt er een vrij hoge subsidie voor buurtbemiddeling extra toegekend terwijl Argus al als “buurtnetwerk” wordt gesubsidieerd?
 13. Argus kan zoals bekend, wederom geen facturen overleggen. Echter de provincie verlangt die wel en anders moet de subsidie terugbetaald worden en terecht. Wat heeft u gedaan om die €30.950 terug te krijgen? Heeft u een incassobureau ingeschakeld om dat hoge bedrag terug te vorderen?
 14. Stel dat Argus weigert die € 30.950 terug te betalen en u juridische middelen moet inzetten om het geld terug te krijgen, is dat dan niet de allerlaatste druppel en voor de gemeente niet het signaal dat u de subsidierelatie met Argus moet beëindigen? Hoeveel potjes kan Argus nog bij de gemeente breken? Is deze steeds herhalende situatie een reden om het reglement aan te passen?
 15. Als Argus niet terugbetaalt komt de rekening van die €30.950 tlv de gemeente? Dus de belastingbetaler en wat is de reactie van Argus hierop?
 16. Is het niet vreemd dat een stichting geen facturen wil overleggen over zo’n groot bedrag, ongeacht of er een verplichting bestaat of niet en wat is het antwoord van Argus dat ze geen facturen heeft?
 17. Als Argus geen facturen heeft dan is aannemelijk dat ze het geld ook niet (helemaal) hebben uitgegeven aan dat doel of besteed hebben aan iets heel anders. Wat is uw mening hierover en heeft u Argus hiermee geconfronteerd?
 18. In de beantwoording aan de PVV heeft u het over een schadebedrag van €12.916, hoe komt u aan dat bedrag?
 19. Wat heeft u geleerd van het toekennen van subsidies aan Argus? Bent u nu eindelijk zo ver dat u z.s.m. de subsidie contrôleregels moet aanpassen? 

 

Vraag 7

Subsidies van andere organisaties die via de gemeente worden uitgekeerd.

 1. Is het zo dat die organisaties op de gemeente (mogen) vertrouwen dat de gemeente erop toeziet dat degene die de subsidie krijgt, niet in opspraak is geraakt, er nooit problemen waren rondom de verantwoording, geen procedures wegens terugvordering subsidies, dat die gelden ook goed besteed worden en dat niet steeds dezelfde de subsidies krijgen? Licht tevens uw rol toe.
 2. Bent u van mening dat als de gemeente bij deze vorm van subsidievertrekking is betrokken, de reputatie van de gemeente (integriteit) in acht genomen moet worden genomen en voorkomen moet worden dat de gemeente in opspraak komt doordat de subsidies niet goed zijn besteed etc?
 3. Indien de gemeente van mening is slechts een doorgeefluik te zijn, hoe kunt u de integriteit van de gemeente dan waarborgen? Is het wel verstandig om doorgeefluik te willen zijn?
 4. Zijn deze vragen aanleiding om met die organisaties over de subsidievoorwaarden te spreken en deze te aan te passen?

 

Vraag 8 Van der Staaysubsidie Er is € 6.500,- door de gemeente verstrekt voor het beschilderen van t-shirts met ca 10 ex-gedetineerden. 

We gunnen ex-gedetineerden zeker een goede dagbesteding, dus daar gaat het niet over.  €6.500  is ontzettend veel geld in verhouding tot de geleverde prestatie voor dit project.

Ook deze financieel niet te controleren subsidie is weer naar Argus gegaan via de gemeente. Ditmaal een subsidie om gedetineerden te begeleiden. 

 1. Heeft de subsidieambtenaar Argus getipt omtrent deze subsidie?
 2. Had U ook andere organisaties deze dagbesteding kunnen laten invullen, waarom heeft u dat dan niet gedaan?
 3. Heeft u deze subsidiemogelijkheid openbaar gemaakt, zo nee wat is de kans dan dat anderen op de hoogte raken?
 4. Is het niet vreemd dat een stichting die acteert als buurtnetwerk een subsidie krijgt om exgedetineerden te begeleiden? Wat is uw motivatie?
 5. U geeft ontzettend summier aan wat dit project behelsde en u geeft aan geen zicht te hebben op de financiën. Wat staat er van verantwoording in de terugkoppeling/verslag wat de diverse onderdelen hebben gekost, zoals het huren van een ruimte, eten, drinken, kosten t shirts, hoeveel t shirts? Heeft u facturen überhaupt gezien?
 6. Ook hier zegt u dat de besteding van de subsidiegelden niet financieel gecontroleerd kunnen worden. Alles bij elkaar opgeteld kan dat een aardig lucratieve business worden. De vraag is of de gemeente hier ondersteuning in moet blijven bieden omdat het voor ongemakkelijke/onwenselijke situaties/ situaties waarbij mensen vraagtekens zetten, kan zorgen?
 7. Is het mogelijk om voortaan alle subsidieaanvragen openbaar te maken in een register?

 

Vraagt 9 Statutaire bepalingen van de subsidieontvanger  en controle

U geeft aan dat de wijze waarop een stichting/organisatie verantwoording aflegt, door hun statuten wordt bepaald. 

 1. Hoe luiden die bepalingen bij Argus en hoe luiden deze (in het algemeen) bij andere buurtnetwerken/organisaties? Zijn er veel verschillen?
 2. Belemmeren de statutaire bepaling bij Argus de controle?
 3. Als de controlemogelijkheden statutair worden beperkt, dan is dat toch een reden om de subsidie te weigeren?
 4. Geven de statuten aanleiding om de subsidieregels aan te passen?

 

Vraag 9

We vernamen ook dat Argus een procedure heeft ingesteld tegen de huisvesting van de Masters. Argus bemoeienis gaat wel erg ver. 

 1. Hoeveel procedures heeft Argus inmiddels tegen de gemeente ingesteld?
 2. U geeft aan dat de procedures niet uit de basissubsidies zijn betaald, maar hoe kunt u dat nu controleren als er geen verantwoording via facturen gaat?
 3. Procedures zijn niet uit de basissubsidies betaald, heeft u - voor wat het waard is want u controleert niet op facturen. - gecontroleerd of ze uit andere subsidies zijn betaald? Zo nee waarom niet?
 4. Er loopt ook een oude incassoprocedure tegen Argus. Heeft u het geld dat Argus heeft gebruikt voor het voeren van deze procedure, inmiddels teruggekregen?

 

PVV                              Liberale Partij Maastricht 

René Betsch                 Kitty Nuyts