Hou op met salamitactiek en leg besluitvorming nu eens echt voor aan de gemeenteraad!

Geacht college,

Op 9 april jl. ontvingen wij een raadsinformatiebrief (RIB) over het proces dat het college samen met Natuurmonumenten volgt om te komen tot de aanleg van een waterspeelplek en de invulling van de overgangszone.

Onderstaande partijen zijn van mening dat het tijd wordt dat er zo snel mogelijk besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad waar de kinderspeelplas onderdeel van uitmaakt. Prima als op basis van inspraak plannen wijzigen, maar dan moeten die plannen uiteindelijk wel netjes aan de gemeenteraad worden voorgelegd en niet telkens worden verpakt in allerlei trajecten waarbij heldere besluitvorming nimmer aan de orde is. Het heeft er dan ook alle schijn van dat het college in dit dossier de salamitactiek hanteert. We roepen het college op om nu eens duidelijke besluitvorming voor te leggen aan de raad. Bovendien is het de hoogste tijd de stand van zaken van het Plan van Transformatie aan de raad voor te leggen om zo te kijken wat er al is gebeurd en wat er nog moet gebeuren. Ook horen we het daarbij graag als nog meer wijzigingen moeten plaatsvinden. Die kunnen dan meteen worden voorgelegd.

Onderstaande partijen stellen dan ook de volgende vragen aan het college:

1) Natuurmonumenten is voornemens entree te gaan heffen voor de waterspeelplek(1) . Hoe is dit te rijmen met het Plan van Transformatie waarin werd gesproken over gratis toegankelijkheid van de waterrecreatie? Wordt dit nu eens eindelijk ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Maastricht voorgelegd?

2) Mogen wij nog dit jaar een evaluatie tegemoetzien van de stand van zaken Plan van Transformatie? Wat is gerealiseerd? Wat moet nog gerealiseerd worden? Zijn er nog toekomstige zaken waarbij wordt afgeweken van de afspraken in het Plan van Transformatie?

3) Graag ook aangeven wanneer wat te verwachten valt en hoe een en ander zich verhoudt tot het tijdsschema dat destijds is vastgesteld. Ook zouden wij graag willen vernemen of er al inzicht is in de financiën die nog nodig zijn om het geheel te realiseren.

4) Graag ontvangen wij een eenduidig overzicht van de bedragen die tot nu toe door de gemeente Maastricht aan SOME zijn overgemaakt en wanneer dat is gebeurd?

5) Kan het college aangeven hoe het gesteld is met de financiële positie van SOME? Wat betekent de financiele positie van SOME voor de gemeente Maastricht?

6) Ook wordt er al lange tijd gesproken over het bestemmingsplan dat gewijzigd moet worden. Wij horen graag wanneer dit plan in de gemeenteraad van Maastricht wordt besproken en los daarvan hopen we dat er eindelijk een duidelijk raadsvoorstel met betrekking tot de ENCI-groeve aan de raad wordt voorgelegd, want de huidige wijze van informatievoorziening en in positie brengen van de raad doet geen recht aan de positie van diezelfde raad.


Met vriendelijke groet,

 

PVV - René Betsch
PVM - Tiny Meese
PvdA - Didier Jacobs & Manon Fokke
LPM - Kitty Nuyts
50PLUS - B. van Est
Groep Gunther - John Gunther