Schriftelijke vragen ''Is zorggeld wel goed besteed''

Geacht college,

Inmiddels zijn we al een paar maanden aan de slag om boven tafel te krijgen wat er in 2015 en verder nu precies aan zorggeld is uitbetaald en voor welk bedrag ook daadwerkelijk zorg is geleverd. Het blijkt voor u als college een buitengewoon moeilijke vraag, terwijl deze vraag toch feitelijk erg eenvoudig is. U heeft aangegeven de vragen hierover na het reces te beantwoorden en wij wachten dan ook met spanning op uw antwoord.
Ook wilt u aan de gemeenteraad niet kenbaar maken hoeveel geld u aan ieder individueel bedrijf heeft overgemaakt. U verschuilt zich daarbij achter de AVG. Een vreemde zaak, zoals de minister ook in antwoord op de kamervragen heeft aangegeven, is het belangrijk dat gemeenten transparant zijn over de uitgaven van zorggeld. U bent dat niet: van bedrijven maakt u nummers, dit terwijl op de website van de landelijke overheid gewoon van alle zorgaanbieders de jaarrekeningen zijn te vinden(1). Het wordt dus tijd om op te houden met deze geheimzinnigheid en gewoon te voldoen aan de inlichtingenplicht aan de raad conform de Gemeentewet. We willen toch niet in een situatie komen dat raadsleden WOB-verzoeken moeten indienen om de waarheid boven tafel te krijgen. Zeker niet waar het gaat om geld voor de zorg, daar moet open en transparant over gecommuniceerd worden.

We hebben dan ook de volgende vragen:
1) Wanneer krijgen we de namen van de zorgaanbieders die u over 2015 e.v. gecontracteerd heeft, alsmede de bedragen die aan deze zorgaanbieders zijn uitgekeerd? (Dit los van de vragen die al gesteld zijn en op beantwoording wachten)

(1) https://www.jaarverantwoordingzorg.nl

2) Indien u hiertoe niet bereid bent dan ontvangen wij graag een gemotiveerd en juridisch onderbouwd verhaal waarom u deze elementaire informatie aan de gemeenteraad wenst te onthouden. Ook gaan wij niet akkoord met het vertrouwelijk ter inzage leggen. Informatie dient immers openbaar en transparant te zijn.

Wij hebben begrepen dat de Rechtbank Maastricht op 21 augustus 2019 uitspraak heeft gedaan in een zaak die door u was aangespannen tegen Stichting Vincent van Gogh te Venray(2). In de eerste plaats laat deze uitspraak wederom zien dat het vreemd is dat u blijft weigeren openbaar te maken hoeveel geld naar welke zorgaanbieder is gegaan. In de uitspraak wordt gewoon man en paard genoemd (en dat is dan kennelijk wel conform de geldende anonimiseringsrichtlijn). Naar aanleiding van deze uitspraak hebben wij toch wel de nodige vragen.

In overweging 4.2. van deze uitspraak vinden wij de volgende passage: “In de brief van 8 december 2017 deelt de Gemeente Van Gogh mee dat de Gemeente wil controleren “de aanlevering van gegevens die gebruikt zijn om de tarieven voor de arrangementen vast te stellen.”. Enige grondslag voor de controle wordt niet vermeld en evenmin wordt vermeld wat de Gemeente wil doen indien de informatie niet wordt verstrekt.”

3) Graag ontvangen wij de brief die kennelijk standaard aan alle aanbieders is gestuurd om de controle op de cijfers te doen.

4) Uit deze uitspraak kan worden geconcludeerd dat er kennelijk geen controleprotocol of titel was om tot controle en/of terugvordering over te gaan. Dit staat toch haaks op de uitspraak van de wethouder in De Limburger van 7 augustus j.l. dat er wel een controleprotocol was?

5) Indien er wel een controleprotocol voor 2015 en 2016 is, dan zouden we dat graag ontvangen.

6) Waarom heeft u dat dan niet ingebracht bij de rechtbank?

7) Op basis van onder meer de antwoorden op de kamervragen begrijpen wij dat twee zorgaanbieders naar de rechter zijn gestapt. Aangezien dit openbare zittingen zijn ontvangen wij graag van u de uitspraken van deze zittingen alsmede de processen-verbaal.

8) Ook horen wij graag of er nog andere rechtszaken spelen of worden verwacht?

Uit de antwoorden op vragen van 6 augustusj.l. blijkt dat er pas op 16 april j.l. een controleplan is vastgesteld. Dat roept bij ons de vraag op of met zekerheid kan worden gesteld dat zich over 2017 & 2018 geen onrechtmatigheden hebben voorgedaan.

9) Op welke wijze heeft over 2017 & 2018 controle plaatsgevonden?

10) Zijn al die dossiers al wel afgehandeld?

(2) https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2019:7586


Met vriendelijke groet,

René Betsch - PVV
Tiny Meese - PVM
John Gunther - Groep Gunther
Kitty Nuyts - LPM
Jos Gorren - SAB
Manon Fokke - PvdA
Bennie van Est - 50PLUS
Simona Maassen - Groep Maassen