Schriftelijke vragen inzake Debacle LVO

De Partij voor de vrijheid in Maastricht is ernstig bezorgd over berichten die ons bereiken via ouders van leerlingen van scholen die onder de koepel van de LVO vallen.
Graag hadden wij dan ook antwoord van de portefeuillehouder onderwijs op de volgende vragen.

 1. Kan de portefeuillehouder onderzoeken en de raad informeren of er meer langdurige uitval van lessen is? Zo nee, waarom niet? Heeft deze uitval van lessen enkel betrekking op het eindexamen jaar, of is dit in alle leerjaren het geval?
 2. Is de portefeuillehouder zich ervan bewust dat door het weg saneren van 125 docenten de uitval van lessen nog groter gaat worden op scholen van het LVO? Recentelijk is aangekondigd dat extra gelden worden aangewend om de personeelsreductie te faseren, waardoor er aanzienlijk minder medewerkers verplaatst hoeven te worden. Zijn de recentelijk negatieve ontwikkelingen aanleiding om afspraken in het sociaal statuut (over de organisatorische eenheid en anciënniteit) te herzien? Met andere woorden gaat met de reorganisatie herzien? Zo nee, waarom niet?

De reorganisatie en de huidige vorm van onderwijs door het LVO bij de scholen in Maastricht vormt een ernstig risico voor de gezondheid van onze jongeren.
De PVV heeft met ontsteltenis kennis genomen van diverse feiten en stapeling van blunders waarbij het climax wel het debacle is omtrent de diploma’s van het VMBO.

Een van de andere feitelijkheden waar de PVV kennis van heeft genomen is het volgende.

Nadat er ruim een half jaar geen Lichamelijke opvoeding was gegeven hebben leerlingen van het VMBO een Run-Bike-Run test moeten afleggen voor een beoordeling.
De test is onvoorbereid afgelegd op een tropisch warme zomerdag waarbij het kwik ruim boven normale temperaturen steeg. Ondanks de extra maatregelen die genomen waren resulteerde dit in overgevende oververhitte leerlingen langs de rand van de weg.

 1. Bent u bekend met bovenstaande feitelijkheden? Vind u het verantwoord dat de gezondheid van onze jongeren, die zeker na de decentralisatie een verantwoordelijkheid van de gemeente is geworden op deze wijze te grabbel wordt gegooid?

De reorganisatie van het voorgezet onderwijs in Maastricht heeft er toe geleid dat er nog maar één school voor elk niveau beschikbaar is, met als resultaat dat er voor ouders niets meer te kiezen is. 

 1. Is het in het licht van de huidige ontwikkelingen raadzaam om na te denken over een heroverweging van deze reorganisatie?

De misstanden bij VMBO Maastricht zijn al bij aanvang van het schooljaar door de ouders van de leerlingen aangekaart. In maart is Loek de Veen aangesteld als interim directeur. Deze functie zal hij vervullen tot eind december 2018. 

 1. Is het in het licht van de huidige ontwikkelingen verstandig Loek de Veen tot het eind van het jaar te handhaven?

LVO Maastricht heeft in nauwe samenwerking samen met de gemeente Maastricht een adviesbureau in de hand genomen om een masterplan te maken over de toekomst van het voortgezet onderwijs in Maastricht. 

 1. Zijn de recente ontwikkelingen binnen het VMBO in Maastricht aanleiding tot het bijstellen van het masterplan, dan wel het inhuren van een ander adviesbureau?

Op dit moment kunnen kinderen die komend jaar naar het VMBO in Maastricht moeten zich niet meer aanmelden bij andere VMBO’s rondom Maastricht vanwege te veel aanmeldingen. Men zou hieruit kunnen opmaken dat men dus geen vertrouwen heeft in VMBO Maastricht. 

 1. Is de gemeente bekend met dit probleem?

Als gevolg van alle commotie rondom LVO en meer specifiek het VMBO Maastricht kan dit leiden tot imagoschade voor de huidige en toekomstige kinderen met een VMBO diploma op hun cv. 

 1. Gaat de gemeente het LVO aanspreken op dit feit, en vragen hoe men dit denkt op te lossen?
 2. Hoe is het mogelijk dat leerlingen een punt krijgen voor een vak waar ze geen werkzaamheden voor verricht hebben. Valt dit onder frauduleus handelen door het LVO?

Bij de onderwijsinspectie waren de problemen bij het LVO al langer bekend. 

 1. Waarom is er voor gekozen om de examens van de leerlingen ongeldig te verklaren in plaats van de leerlingen op voorhand geen examens af te nemen? Heeft de onderwijsinspectie dan wel het LVO bewust de leerlingen misleidt?
 2. Indien de leerlingen het examenjaar opnieuw moeten doorlopen waar denkt het LVO deze leerlingen te plaatsen, en zijn hier docenten voor beschikbaar?
 3. Krijgen de leerlingen die nu gaan starten met hun PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) last van deze “extra” leerlingen?

Op basis van de huidige informatie kan men stellen dat de onderwijsinspectie met LVO veroorzaker is van de huidige problemen met de examens van de 4e jaars leerlingen van het VMBO. 

 1. Hoe gaat het LVO en de onderwijsinspectie deze problemen oplossen zonder dat de leerlingen (en hun ouders / voogd) hiervan de dupe worden?
 2. Hoe is het met het oog op de leerplicht mogelijk dat er door LVO onvoldoende les gegeven wordt op het VMBO Maastricht?

Er zijn inmiddels ouders die LVO Maastricht in gebreke en aansprakelijk hebben gesteld. 

 1. Indien een rechter de ouders in het gelijk zou stellen, en LVO financieel verantwoordelijk is voor de geleden schade van de leerlingen (ouders) komen deze gelden dan via LVO of komen deze voor rekening van de gemeente? 

Gezien de urgentie in deze zaak graag snel antwoord.

 

Namens de PVV Maastricht,

Rene Betsch